Trước ngày 20/08/2014

" />

Chương trình khuyến mại: Nâng tốc độ gói cước dịch vụ MegaVNN

- Nâng tốc độ các gói cước dịch vụ MegaBasic - Giữ nguyên giá cước cho các đối tượng khách hàng sử dụng gói cước phổ thông (không ưu đãi) trong toàn tỉnh như sau: Nâng tốc độ tối đa gói cước MegaBasic: từ MegaBasic2P 3Mbps/512 Kbps lên MegaBasic3P 4Mbps/512 Kbps.

- Nâng tốc độ các gói cước dịch vụ MegaBasic - Giữ nguyên giá cước cho các đối tượng khách hảng hưởng chính sách ưu đãi cước tại địa bàn Thành phố/ thị xã/thị trấn như sau: Nâng tốc độ tối đa gói cước MegaBasic: từ MegaBasicP 2,5 Mbps/512 Kbps lên MegaBasic2P 3Mbps/512 Kbps.

VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ