Cơ cấu bộ máy tổ chức của Viễn thông Quảng Trị

Viễn thông Quảng Trị có trụ sở chính tại 20 Trần Hưng Đạo - Thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị

  Cơ cấu tổ chức của Viễn thông Quảng Trị gồm: Phòng Kỹ thuật - Đầu tưPhòng Kế hoạch - Kế toán, Phòng Nhân sự - Tổng hợp; Trung tâm Điều hành thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và 9 Trung tâm Viễn thông đóng tại các huyện thành phố, thị xã trong tỉnh gồm: Trung tâm Viễn thông Vĩnh Linh, Trung tâm Viễn thông Gio Linh, Trung tâm Viễn thông Thành phố Đông Hà,  Trung tâm Viễn thông Triệu Phong, Trung tâm Viễn thông Thị xã Quảng Trị,  Trung tâm Viễn thông Hải Lăng, Trung tâm Viễn thông Cam Lộ, Trung tâm Viễn thông Đakrông, Trung tâm viễn thông Hướng Hoá.

 

Ban Giám đốc Viễn thông Quảng Trị:

1. Ông: Nguyễn Hoàng Linh   - Giám đốc

2. Ông: Lê Văn Chiến             - Phó Giám đốc

3. Ông: Lê Quang Hưng         - Phó Giám đốc

 

Lãnh đạo các Phòng , Trung tâm:

Phòng Nhân sự - Tổng hợp:

Trưởng phòng: Ông Lê Quang Minh

Phó phòng: Ông Nguyễn Thanh Nhàn

Phó phòng: Ông Nguyễn Thế Vinh

 

Phòng Kế hoạch - Kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Công Nguyên

Phó phòng: Bà Trần Thị Ngọc Linh

 

Phòng Kỹ thuật - Đầu tư:

Trưởng phòng: Ông Trần Hữu Cơ

Phó phòng:  Ông Dương Phước Quốc Cường

 

Trung tâm Công nghệ thông tin:

Giám đốc: Ông Lê Quang Hưng

Phó Giám đốc: Ông Lê Tùng Dương

 

Trung tâm Điều hành thông tin

Giám đốc: Ông Hoàng Dũng Sỹ

Phó Giám đốc: Ông Đặng Kiến Quốc

 

Trung tâm Viễn thông Thành phố Đông Hà:

Giám đốc: Ông Nguyễn Chơn Dũng

Phó Giám đốc: Trần Minh Thược

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng

 

Trung tâm Viễn thông Vĩnh Linh

Q.Giám đốc: Ông Lê Công Giang

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Dương

 

Trung tâm Viễn thông Gio Linh

Q.Giám đốc: Ông Chu Hồng Lân

 

Trung tâm Viễn thông Thị xã Quảng Trị

Giám đốc: Ông Cáp Xuân Bình

 

Trung tâm Viễn thông Triệu Phong

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hòa

 

Trung tâm Viễn thông Hải Lăng

Q.Giám đốc: Ông Lê Bá Tú

 

Trung tâm Viễn thông Cam Lộ

Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Ánh

 

Trung tâm Viễn thông Đakrông

Giám đốc: Ông Lê Hưng

 

Trung tâm Viễn thông Hướng Hoá

Q.Giám đốc: Ông Đinh Trọng Bảo

 

(Cập nhật: tháng 01/2017)