Dịch vụ điện thoại liên tỉnh

Khái niệm

Cuộcgọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.

 

Cách sử dụng

Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau: 0 + AC + 3SN

Trong đó:

Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh

AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố

3SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi