Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

        Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

        Viễn thông Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gồm các nội dung sau đây:

        1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

        - Tên: Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

        - Địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Quảng Trị.

        2. Tên tài sản, chất lượng của tài sản đấu giá:

        - Tên tài sản: Cáp đồng thu hồi.

        - Chất lượng: Kém phẩm chất, không sử dụng được.

        3. Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản (đã bao gồm 10% thuế VAT)

       10.072.874.000, đồng (Mười tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi bốn ngàn đồng chẵn); tương ứng đơn giá đã bao gồm 10% thuế VAT là: 115.000, đồng/1 kg cáp đồng nguyên liệu quy đổi.

Tổng giá trị lô hàng thanh lý sẽ được điều chỉnh theo khối lượng cáp đồng thực tế bàn giao.

        4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

        Từ ngày đăng thông tin đến 17 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2018.

        5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

        - Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

        - Địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Quảng Trị.

         6. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá bao gồm:

         6.1 Tiêu chí chung: 

        - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

       - Là đơn vị đấu giá đang hoạt động ổn định trên thị trường, có quy trình thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho Viễn thông Quảng Trị; 

        - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo đấu giá thuận lợi; 

        - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả với mức thù lao đấu giá phù hợp.

        6.2 Tiêu chí cụ thể: 

        - Số năm hoạt động tối thiểu 05 năm;

        - Số lượng đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề do bộ tư pháp cấp tối thiểu 03 người. 

        Ưu tiên các đơn vị đã từng bán đấu giá thành công cáp đồng cho VNPT.

        Trân trọng thông báo./.