Bảng công bố chất lượng dịch vụ

cldv-data-lte -2017_1943.pdf
cldv-sms-2017_2632.pdf