Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-VNPT-QT-KTKH ngày 18/11/2019 v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Viễn thông Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1.  Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm:

- Gói số 01: Cáp đồng thu hồi.

Khối lượng ước tính: 91,429 tấn đồng đã quy đổi.

Giá khởi điểm: 10.057.249.000,0 đồng.

- Gói số 02: Máy móc thiết bị, cột anten dây co, Acquy và các tài sản khác.

Khối lượng ước tính: 32,00 tấn sắt và 1,05 tấn đồng.

Giá khởi điểm: 474.200.000,0 đồng.

- Chất lượng: Hư hỏng, kém phẩm chất, đã qua sử dụng.

Tổng giá trị lô hàng thanh lý sẽ được điều chỉnh theo khối lượng tài sản thanh lý thực tế bàn giao (nếu có).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tổ chức đấu giá:

3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá:

Có đầy đủ các phương tiện thiết bị phục vụ cho đấu giá đáp ứng phương án đấu giá do tổ chức đấu giá xây dựng.

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

Phương án tổ chức đấu giá có tính khả thi cao và đảm bảo Nguyên tắc đấu giá tài sản được quy định tại Điều 6 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

- Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Đã đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi tổ chức đặt trụ sở.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Có tối thiểu 05 hợp đồng đấu giá thanh lý cáp đồng thành công kể từ ngày 01/01/2018 đến nay.

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá:

Phù hợp với quy định của pháp luật và phương án tổ chức đấu giá do tổ chức bán đấu giá xây dựng.

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản mới nhất do Bộ Tư pháp công bố.

Tổ chức đấu giá tài sản được chọn để thực hiện đấu giá khi và chỉ khi đáp ứng tất cả các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục 3 của Thông báo này và có giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thấp nhất.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày đăng thông tin đến trước 09 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm nộp: số 20 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ (01 bản chính và 01 bản chụp)

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.

     Trân trọng./.