Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá;

Căn cứ Công văn số 1566/BTP-BTTP ngày 29/4/2020 của  Bộ Tư pháp về việc thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 204A/2020/CT.AFA ngày 09/11/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA v/v thẩm định giá tài sản là: cáp đồng cũ, hỏng, Acquy, thiết bị điện, điện tử và các loại tài sản khác đã hư hỏng kèm theo báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-VNPT-QTI-KTKH ngày 19/10/2020 của Giám đốc Viễn thông Quảng Trị v/v thanh lý tài sản, vật tư tồn kho Viễn thông Quảng Trị năm 2020;

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-VNPT-QTI-HĐTL ngày 11/11/2020 của Viễn thông Quảng Trị về việc Phê duyệt giá khởi điểm và bước giá bán thanh lý đấu giá tài sản là cáp đồng cũ, hỏng thu hồi; Acquy, thiết bị điện, điện tử và các loại tài sản khác đã hư hỏng năm 2020.

Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Viễn thông Quảng Trị – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 20, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tên tài sản: Cáp đồng thu hồi (370.186, m); Acquy, thiết bị điện, điện tử và các loại tài sản khác đã hư hỏng.

Địa đểm giao tài sản thanh lý: Tại kho Viễn thông tỉnh và kho các Trung tâm Viễn thông: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà, Triệu Phong, TX Quảng Trị, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa.  


3. Giá khởi điểm (Đã bao gồm thuế VAT): 12.696.062.000, đồng

Bằng chữ: (Mười hai tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, không trăm bốn sáu mươi hai ngàn đồng chẵn.)

Trong đó:        

- Lô số 01: Cáp đồng thu hồi: 12.564.647.000, đồng.

- Lô số 02: Acquy, thiết bị điện, điện tử và các loại tài sản khác đã hư hỏng: 131.415.000, đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tiêu chí: Mọi Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Quảng Trị quy định cụ thể như sau:

Gồm 02 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm:

a)  Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc hoặc thiếu một trong các văn bản, tài liệu chứng minh năng lực (Bản chứng thực) thì bị đánh giá là không đạt và bị loại.

   b) Tiêu chí chấm điểm: Tối thiểu phải đạt 70 điểm mới được xét chọn. Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có tổng điểm cao nhất bằng nhau thì xét theo tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau:

Đơn vị đã thực hiện đấu giá thành công nhiều tài sản tương tự. Sau đó, ưu tiên các đơn vị có nhiều tiêu chí đạt điểm cao.

4.1) Tiêu chí bắt buộc:

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

X

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá trực tuyến (Có trụ sở nơi làm việc của tổ chức đấu giá; có Trang thông tin điện tử, hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; Có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (Đơn vị có tài sản có thể sẽ đến kiểm tra trực tiếp nếu thấy cần thiết.)

X

3

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến (Tổ chức đấu giá tài sản chứng minh đủ điều kiện bằng bản sao Quyết định phê duyệt đủ điều kiện đấu giá trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền).

X

4

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị tổ chức việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

X

5

Chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản

Có văn bản cảm kết chấp hành Pháp luật về bán đấu giá tài sản.

X

6

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Đấu giá viên.

X

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Có bản báo giá thù lao và chi phí đấu giá theo quy định tại Thông tư số 45/2017 của Bộ Tài Chính ngày 12/5/2017 và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản hoặc có thư giảm giá.

X

 

 

4.2) Tiêu chí chấm điểm:

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

(cao nhất)

1

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Có ít nhất 09 Đấu giá viên hành nghề tại đơn vị.

20 điểm

20 điểm

Có từ 05 đến 08 Đấu giá viên hành nghề tại đơn vị.

15 điểm

Có dưới 05 Đấu giá viên hành nghề tại đơn vị.

10 điểm

2

Số lượng Đấu giá viên đồng thời là Luật sư

Có từ 05 Đấu giá viên đồng thời là Luật sư.

20 điểm

20 điểm

Có từ 03 đến 04 Đấu giá viên đồng thời là Luật sư.

15 điểm

Có ít hơn 02 Đấu giá viên đồng thời là Luật sư.

10 điểm

3

Số năm kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá tài sản của đơn vị tính đến thời điểm nộp hồ sơ

Trên 09 năm kinh nghiệm.

20 điểm

20 điểm

 

Từ 05 năm đến 08 năm kinh nghiệm.

15 điểm

Dưới 05 năm kinh nghiệm.

10 điểm

4

Năng lực của Đấu giá viên.

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ 05 năm trở lên tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của đấu giá viên. Đấu giá viên tổ chức đấu giá thành công cho khối lượng các tài sản, thiết bị, vật tư đặc thù ngành viễn thông.

10 điểm

10 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ 03 năm đến dưới 05 năm tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của đấu giá viên. Đấu giá viên tổ chức đấu giá thành công cho khối lượng các tài sản, thiết bị, vật tư đặc thù ngành viễn thông.

05 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ dưới 03 năm tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của đấu giá viên.

0 điểm

5

Đã thực hiện thành công hợp đồng đấu giá tài sản trong 2 năm gần nhất.

Đã thực hiện thành công từ 5 hợp đồng đấu giá tài sản trở lên (trong đó tối thiểu có 1 hợp đồng đấu giá trực tuyến).

10 điểm

10 điểm

Đã thực hiện thành công từ 3 đến 4 hợp đồng đấu giá tài sản (trong đó tối thiểu có 1 hợp đồng đấu giá trực tuyến).

05 điểm

Đã thực hiện thành công dưới 3 hợp đồng đấu giá tài sản.

0 điểm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Thấp hơn từ 20% trở lên so với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

20 điểm

20 điểm

Thấp hơn từ 10% đến dưới 20% so với quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

10 điểm

Thấp hơn dưới 10% so với quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

05 điểm

 

Tổng cộng

100 điểm

5. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn:

- Hồ sơ bao gồm: 02 bản (01 bản gốc và 01 bản chụp) đóng quyển có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/11/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày                20/11/2020 (Trong giờ hành chính các ngày), hồ sơ đến sau 15 giờ 00 ngày 20/11/2020 sẽ không được xét lựa chọn.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế toán - Kế hoạch

Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Địa chỉ: Số 20, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

- Số điện thoại: 02333 852 678.

Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu);

- Viễn thông Quảng Trị chỉ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho đơn vị trúng thầu, các đơn vị khác không được lựa chọn sẽ không được thông báo; Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

 Viễn thông Quảng Trị thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia./.

 Trân trọng!

Danh mục chi tiết tài sản thanh lý:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LUzA1s2MFtdLtOs92XDegtuK5p1SXmLmWRk7N_xicoA/edit?usp=sharing