Kết quả lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông báo số 1463/TB-VNPT-QTI-KTKH ngày 13/11/2020 của Viễn thông Quảng Trị về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý.

Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông báo công khai kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản với thông tin cụ thể như sau: 

1. Kết quả lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản:

- Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

- Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Lý do được chọn: Đơn vị có đầy đủ hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, năng lực thực hiện tổ chức đấu giá tài sản với giá trị lớn; đạt số điểm cao nhất trong các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia và có thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất (Theo hồ sơ đề xuất giảm hơn 20% mức thù lao dịch vụ đấu giá so với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC).

2. Kế hoạch thực hiện: Đề nghị đơn vị được lựa chọn nêu trên, khi nhận được thông báo này liên hệ với Viễn thông Quảng Trị (Phòng Kế toán – Kế hoạch, số điện thoại: 0233 3852 678) – Địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để hoàn thiện kế hoạch và ký kết hợp đồng.

Thời gian từ ngày 21/11/2020 đến hết ngày 24/11/2020. 

Trân trọng./.