Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản

THÔNG BÁO

Về việc:  Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý

 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Viễn thông Quảng Trị – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 20, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tên tài sản: Cáp đồng thu hồi (234.195 m); thang máy OTIS 200-PB10-6 - F5NE0178; Cột anten dây co, Acquy, thiết bị điện, điện tử, cột bêtông và các loại tài sản khác đã hư hỏng.

Địa điểm giao tài sản thanh lý: Tại kho Viễn thông tỉnh và kho các Trung tâm Viễn thông: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà, Triệu Phong, TX Quảng Trị, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa

3. Giá khởi điểm (Đã bao gồm thuế VAT): 13.560.310.000, đồng

Bằng chữ: (Mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, ba trăm mười ngàn đồng chẵn.)

Trong đó:      

- Lô số 01: Cáp đồng thu hồi: 12.811.821.000, đồng.

- Lô số 02: Thang máy OTIS 200-PB10-6 - F5NE0178: 90.000.000, đồng.

- Lô số 03: Cột anten dây co, Acquy, thiết bị điện, điện tử, cột bêtông và các loại tài sản khác đã hư hỏng: 658.489.000, đồng.

Mọi chi phí liên quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển, di dời tài sản, … do khách hàng trúng đấu giá chịu.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tiêu chí: Mọi Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Quảng Trị quy định, cụ thể như sau:

Gồm 02 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm:

a)  Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc hoặc thiếu một trong các văn bản, tài liệu chứng minh năng lực (Bản chứng thực) thì bị đánh giá là không đạt và bị loại.

  b) Tiêu chí chấm điểm: Tối thiểu phải đạt 80 điểm mới được xét lựa chọn. Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có tổng điểm cao nhất bằng nhau thì xét theo tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau:

- Ưu tiên số 01: Đơn vị đã thực hiện đấu giá thành công các hợp đồng đấu giá có tài sản tương tự (Từ năm 2019 đến nay) nhiều hơn.

- Ưu tiên số 02: Đơn vị có nhiều tiêu chí đạt điểm cao.

4.1- Tiêu chí bắt buộc:

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Đang hoạt động đúng hình thức quy định trong Luật đấu giá; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp giấy Đăng ký kinh doanh (Bản chứng thực); Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

X

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá (Cung cấp hình ảnh).

Có cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (Có trụ sở nơi làm việc của tổ chức đấu giá bảo đảm được cho cuộc đấu giá có từ 10 khách hàng tham gia đấu giá trở lên; có Trang thông tin điện tử (Đơn vị có tài sản có thể sẽ đến kiểm tra trực tiếp nếu thấy cần thiết).

X

3

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Giới thiệu và đề xuất quy trình, hình thức và phương thức đấu giá phù hợp Luật đấu giá.

X

4

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị tổ chức đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

X

5

Chấp hành Pháp luật về bán đấu giá tài sản

Có văn bản cảm kết chấp hành Pháp luật về bán đấu giá tài sản.

X

6

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Đấu giá viên.

X

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Có bảng báo giá thù lao và chi phí đấu giá theo quy định tại Thông tư số 108/2020 của Bộ Tài Chính ngày 21/12/2021 và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; Thư giảm giá (nếu có).

X

 

 4.2- Tiêu chí chấm điểm:

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

(cao nhất)

1

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị (Cung cấp bản sao chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền: Thẻ đấu giá viên)

Có từ 06 Đấu giá viên hành nghề tại đơn vị.

15 điểm

15 điểm

Có từ 03 đến 05 Đấu giá viên hành nghề tại đơn vị.

10 điểm

Có dưới 03 Đấu giá viên hành nghề tại đơn vị.

5 điểm

2

Số lượng Đấu giá viên đồng thời là Luật sư (Cung cấp bản sao chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền: Thẻ đấu giá viên và thẻ Luật sư)

Có từ 03 Đấu giá viên đồng thời là Luật sư.

15 điểm

15 điểm

Có 02 Đấu giá viên đồng thời là Luật sư.

10 điểm

Có ít hơn 02 Đấu giá viên đồng thời là Luật sư.

5 điểm

3

Số năm kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá tài sản của đơn vị tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bao gồm cả thời gian hoạt động trước khi thực hiện chuyển đổi hình thức kinh doanh theo quy định của Luật đấu giá tài sản)

Trên 09 năm kinh nghiệm.

10 điểm

10 điểm

 

Từ 05 năm đến 08 năm kinh nghiệm.

5 điểm

Dưới 05 năm kinh nghiệm.

0 điểm

4

Năng lực kinh nghiệm tổ chức phiên đấu giá thành công (Cung cấp bản sao các biên bản đấu giá thành công)

Số lượng phiên đấu giá thành công trong năm gần nhất >= 20 phiên; giá trị tài sản tương đương bán đấu giá thành công năm gần nhất >=20 tỷ/.

10 điểm

10 điểm

Số lượng phiên đấu giá thành công trong năm gần nhất <20 phiên và >= 10 phiên; giá trị tài sản tương đương bán đấu giá thành công trong năm gần nhất <20 tỷ và >= 10 tỷ

5 điểm

Số lượng phiên đấu giá thành công trong năm gần nhất <10 phiên; giá trị tài sản tương đương bán đấu giá thành công năm gần nhất <10 tỷ.

0 điểm

5

Năng lực của Đấu giá viên.

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ 05 năm trở lên tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của đấu giá viên. Đấu giá viên tổ chức đấu giá thành công cho khối lượng các tài sản, thiết bị, vật tư đặc thù ngành viễn thông.

10 điểm

10 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ 03 năm đến dưới 05 năm tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của đấu giá viên. Đấu giá viên tổ chức đấu giá thành công cho khối lượng các tài sản, thiết bị, vật tư đặc thù ngành viễn thông.

05 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ dưới 03 năm tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của đấu giá viên.

0 điểm

6

Đã thực hiện thành công hợp đồng đấu giá tài sản trong 2 năm gần nhất tài sản đặc thù ngành viễn thông là: cáp đồng truyền dẫn viễn thông (Cung cấp bản sao các hợp đồng dịch vụ đấu giá và thanh lý hợp đồng).

Đã thực hiện thành công từ 5 hợp đồng đấu giá tài sản trở lên.

10 điểm

10 điểm

Đã thực hiện thành công từ 3 đến 4 hợp đồng đấu giá tài sản.

05 điểm

Đã thực hiện thành công dưới 3 hợp đồng đấu giá tài sản.

0 điểm

7

Giá bán chênh lệch cao nhất so với giá khởi điểm đối với tài sản tương tự

Chênh lệch >= 300.000.000, đồng

10 điểm

10 điểm

100.000.000, đông=< Chênh lệch <300.000.000, đồng.

05 điểm

Chênh lệch<100.000.000, đồng.

0 điểm

8

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Thấp hơn từ 20% trở lên so với quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

20 điểm

20 điểm

Thấp hơn từ 10% đến dưới 20% so với quy định của Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

10 điểm

Thấp hơn dưới 10% so với quy định của Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

05 điểm

 

Tổng cộng

100 điểm

5. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn:

- Hồ sơ bao gồm: 02 bản (01 bản gốc và 01 bản chụp) đóng quyển có đầy đủ tài liệu chứng minh các tiêu chí bắt buộc, tiêu chí năng lực, kinh nghiệm, biểu chào phí, … được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện.

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 21/5/2021 đến 17h00 ngày 25/5/2021 (Trong giờ hành chính các ngày), hồ sơ đến sau 17h00 ngày 25/5/2021 sẽ không được xét lựa chọn.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế toán - Kế hoạch, Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 20, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

- Số điện thoại: 02333852678 (Anh Toản).

Lưu ý:

- Người trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu);

- Viễn thông Quảng Trị chỉ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho đơn vị trúng thầu, các đơn vị khác không được lựa chọn sẽ không được thông báo; Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

 Viễn thông Quảng Trị thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp được biết và đăng ký tham gia./.