VNPT Quảng Trị triển khai hiệu quả trong Phong trào thi đua rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sửa chữa dịch vụ của VNPT.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng, rút ngắn thời gian sửa chửa và tăng cường khả năng cạnh trạnh của dịch vụ VNPT so với đối thủ trên thị trường theo phát động của Tập đoàn tại văn bản số 1166/VNPT-CLG ngày 19/03/2021, VNPT Quảng Trị đã bắt tay triển khai nghiêm túc bằng việc giao chỉ tiêu xử lý báo hỏng dịch vụ trong vòng 2 giờ và độ hài lòng của khách hàng trong sửa chữa báo hỏng đến các Đơn vị trực thuộc.

Quá trình triển khai, đơn vị đã quản trị chặt chẽ, có cơ chế khen thưởng, xử phạt đối với  các đơn vị, cá nhân. Hàng tháng đều có báo cáo đánh giá kết quả, qua đó tuyên dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt.