Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

Bảng công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Tải file đính kèm