Bộ quy định chỉ tiêu và cam kết chất lượng trong cung cấp, dịch vụ cho khách hàng TCDN của VNPT

Bộ quy định chỉ tiêu và cam kết chất lượng trong cung cấp, dịch vụ cho khách hàng TCDN của VNPT 

Tải file đính kèm