VNPT Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản

A. Thông tin chung:

1- Tên cơ quan/đơn vị: Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN.
2- Địa chỉ: 20 Trần Hưng Đạo – Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
3- Điện thoại:  02333852678 - Fax: 052333552637.

B. Nội dung thông báo:

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1- Tên bên thanh lý: Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN.  
2- Tài sản thanh lý: Tài sản, vật tư, thiết bị hư hỏng, gồm 02 lô.
2.1- Lô số 01: Thang máy hiệu OTIS 200-PB10-6 - F5NE0178:
- Hình thức thanh lý: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
- Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước:     

Số TT

Tên tài sản thanh lý

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm (Đồng)

Bước giá (Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

1

Lô số 01: Thang máy hiệu OTIS 200-PB10-6 - F5NE0178 đã tháo dỡ.

Cái

01

90.000.000

1.000.000

10.000.000


2.2- Lô số 02: Cột anten dây co, thiết bị điện, điện tử, cột bêtông và các loại tài sản khác đã hư hỏng.
- Hình thức thanh lý: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
- Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước:

Số TT

Tên tài sản thanh lý

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm (Đồng)

Bước giá (Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

1

Lô số 02: Cột anten dây co, thiết bị điện, điện tử, cột bêtông và các loại tài sản khác đã hư hỏng

01

287.902.000

2.000.000

30.000.000


- Thời gian đăng ký tham gia: Trước 15h00 ngày 26 tháng 11 năm 2021 (Trong giờ hành chính).
- Địa chỉ đăng ký: Phòng Kế toán - Kế hoạch - Viễn  thông Quảng Trị,
                              20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 
                              Điện thoại: 02333852678 - Fax: 02333552637.
- Thời gian mở phiếu: 08h30 ngày 27 tháng 11 năm 2021.
- Thông tin chi tiết liên quan đến tài sản đấu giá thanh lý theo Quy chế đấu giá được đăng tải trên trang web: https://vnptquangtri.com.vn/.