Ưu đãi đặc biệt

 Các chính sách hiện có của Viễn Thông Quảng Trị

 

- Tặng thiết bị VNPT-CA Token (USB - Token) cho Khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA gói cước 45 tháng và Khách hàng từ DNK chuyển sang.

- Chính sách ưu đãi đặc biệt về giá cước theo quyết định số 93/QĐ-VNPT-QT-KHKD ngày 01/03/2014.

- Miễn phí sử dụng VNPT-TAX cho Khách hàng đăng ký sử dụng VNPT-CA theo công văn số 217/VNPT-QT-KHKD ngày 18/04/2014.