Ban hành cước kết nối mạng viễn thông

Theo đó, kể từ ngày 1/3/2010, trường hợp mạng di động nội tỉnh và mạng viễn thông khác kết nối trực tiếp với nhau: đối với cuộc gọi giữa mạng di động nội tỉnh và mạng nội hạt, mạng khởi phát cuộc gọi trả cho mạng kết cuối cuộc gọi cước kết nối là: 150 đồng/phút; đối với cuộc gọi từ mạng di động nội tỉnh đến mạng di động toàn quốc, mạng di động nội tỉnh trả cho mạng di động toàn quốc cước kết nối là: 415 đồng/phút cuộc gọi từ mạng di động toàn quốc đến mạng di động nội tỉnh, mạng di động toàn quốc trả cho mạng di động nội tỉnh cước kết nối là 270 đồng/phút.     

        

M.T - ICTnews.vn