Dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp

Khái niệm

Dịch vụ gọi trực tiếp đi quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể trực tiếp quay số trên máy điện thoại đến một thuê bao khác.

Cách sử dụng

Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế, khách hàng bấm theo công thức: 00 + CC + AC + SN

Trong đó:

00 là mã truy nhập gọi đi quốc tế

CC (Country Code) là mã nước cần gọi

AC (Area code) là mã vùng của nước cần gọi

SN (Subscribe Number) là số máy điện thoại cần gọi