Danh mục các dịch vụ viễn thông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng

TT

Nhóm dịch vụ

Dịch vụ trên nền

Bản công bố chất lượng các dịch vụ tham chiếu đến

I

Thoại

 

 

1

Điện thoại cố định trong nước, quốc tế

PSTN

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

2

Điện thoại di động trong nước, quốc tế

PLMN

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

 

Internet cố định

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

 

PSTN

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

3

Truyền hình hội nghị

Internet di động

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng

 

PLMN

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

 

PLMN

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

4

Chuyển vùng trong

IMT-2000

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

nước

LTE- Advanced

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

 

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

II

Internet/dữ liệu

 

 

MegaVNN

Internet cố định

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất

1

FiberVNN

Internet cố định

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất

2

Mobile Internet

IMT-2000

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

LTE- Advanced

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng

3

ezCom

IMT-2000

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

4

Opera Mini

LTE- Advanced

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

III

Nhắn tin

 

 

1

Nhắn tin ngắn

SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

2

Nhắn tin đa phương

IMT-2000 LTE- Advanced

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

tiện (MMS)

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

3

Chuyển vùng vào Việt Nam

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

 

 

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

IV

Tiện ích

 

 

1

Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng

2

+ Dịch vụ bảo vệ khách hàng Secure Cloud. + Dịch vụ bảo vệ khách hàng F-Secure

IMT-2000

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000.

LTE- Advanced

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

3

Dịch vụ Người nghe trả tiền Pay4Me

SMS, PLMN

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

4

Dịch vụ My Avatar

IMT-2000

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000.

LTE- Advanced

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

5

Dịch vụ Facebook USSD.

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.

6

Dịch vụ Ứng ngày sử dụng của thuê bao trả trước.

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

7

SMS PLUS

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

8

Dịch vụ EZmail

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng. Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

9

Dịch vụ hộp thư thoại.

SMS PLMN

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng. Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

10

Dịch vụ Call Me Back

11

Dịch vụ Chặn cuộc gọi (Call Blocking)

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

12

Dịch vụ Tin nhắn báo bận (Busy SMS)

13

SMS Nhóm

14

Dịch vụ đổi số điện thoại

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

15

Chữ ký cuộc gọi vSign

16

Ưng tiền nhanh

17

Ứng ngày sử dụng

18

VinaGuard

19

Lớp học vui

SMS IMT-2000 LTE- Advanced

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

20

OKKO Store

21

Lời nhắn thoại.

SMS PLMN

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất. Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

22

Điện thoại hội nghị

PLMN

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

23

Dịch vụ Internet An toàn - KidSafe.

SMS IMT-2000 LTE- Advanced

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

V

Giải trí

 

 

1

EA Game

SMS IMT-2000 LTE- Advanced

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

2

IZIGAME

3

Dịch vụ Nhạc chờ cho người gọi - RingTones

PLMN

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

4

Thế Giới Cảm Xúc

SMS IMT-2000 LTE- Advanced

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

5

Kết nối đam mê

6

Learn4Fun

7

Esport Gaming

8

Thế giới phim

9

VOV Thể Thao

10

Triệu phú Vina

11

Dịch vụ Kênh 1

12

VGame - Kho game HOT trên di động

13

Nhận diện Người nổi tiếng

14

Xem phim trực tuyến vFilm

15

Mạng thông tin giải trí -vHay

16

VTruyện

17

Play365

18

Nạp thẻ Thông minh

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

19

Nhà tiên tri

20

Bóng đá vui

 

 

21

Bản tin âm nhạc

22

Triệu phú tri thức

23

Magic Call

24

Kênh phát thanh giải trí - iBox

PLMN IMT-2000 LTE- Advanced

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng.

25

Kết bạn trên di động 2!Chat

SMS PLMN

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất. Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

26

Vishare

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt tự nguyện áp dụng.

27

VinaBox

28

Thông tin Tư vấn Giải trí 9292

SMS PLMN

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng. Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

29

Dịch vụ FunTalk

30

Âm nhạc trên di động Chacha

31

Cổng nội dung VStore

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng. Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt.

32

Vclip

33

Mobile TV

34

Dịch vụ Media

35

Giải trí truyền hình

VI

Thông tin tổng hợp

 

 

1

Dịch vụ Thông tin Du lịch Balodi

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng tự nguyện áp dụng Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt tự nguyện áp dụng.

2

Dịch vụ Du lịch SGO

3

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe vcare

SMS PLMN

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng. Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

4

Dịch vụ Sức khỏe thịnh vượng

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

5

Dịch vụ sống khỏe mỗi ngày

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng tự nguyện áp dụng Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt tự nguyện áp dụng.

6

Dịch vụ vWork

7

Dịch vụ Cổng thông tin y tế

8

Dịch vụ iClever

9

Dịch vụ người kể chuyện

IMT-2000 LTE- Advanced PLMN

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng tự nguyện áp dụng Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng.

10

Dịch vụ Biz360

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng tự nguyện áp dụng Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt.

11

Dịch vụ Thuốc

12

Dịch vụ Nông thôn xanh

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt tự nguyện áp dụng.

13

Đọc báo trên di động mNews

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt tự nguyện áp dụng.

14

Dịch vụ thông tin pháp luật Vlaw

15

Cổng Radio Việt Nam

16

Dịch vụ Info Plus Tuổi trẻ Mobile

17

Thông tin du lịch 1087

PLMN

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

18

Tổng đài kinh tế xã hội 9108

19

Dịch vụ thông tin thể thao Vinasport

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt tự nguyện áp dụng.

20

Dịch vụ Vlive

IMT-2000 LTE- Advanced PLMN

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

21

Dịch vụ Info Plus

IMT-2000 LTE- Advanced SMS

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced tự nguyện áp dụng Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt tự nguyện áp dụng.

22

Dịch vụ USSD

SMS

Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt tự nguyện áp dụng.

23

Dịch vụ ứng dụng trên Simcard IOD

24

Thông tin giao thông Mtraffic

VII

Dịch vụ cho khách hàng tổ chức - doanh nghiệp

1

Kênh thuê riêng, VPN, Internet trực tiếp

Xử lý sự cố

-

Hơn 95% sự cố được xử lý trong vòng 6h.

Thời gian thiết lập dịch vụ

-

Hơn 95% yêu cầu dịch vụ được thực hiện trong vồng 6 ngày.

Độ khả dụng dịch vụ

-

> 99,5 %

2

Các dịch vụ khác

-

Theo thỏa thuận dịch vụ (SLA) với từng khách hàng.

 
Ghi chú:
 - PSTN: (Public Switched Telephone Network) Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng. 
 - PLMN: (Public Land Mobile Network) Mạng di động mặt đất công cộng. 
 - SMS: (Short Message Services) Tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.
 - IMT-2000: Mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000.
 - LTE-Advanced: Mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced.