Truyền thống lịch sử

Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

Tăng cường hiện đại hóa mạng lưới thông tin bưu điện, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của toàn xã hội (1991-1995)

Đại hội Đảng lần thứ 7 đã chỉ ra định hướng lớn cho ngành Bưu điện ”Phát triển kết cấu hạ tầng, sớm khắc phục tình trạng xuống cấp, mở rộng và hiện đại hóa có trọng điểm mạng lưới giao thông vận tải…

Xem tiếp  

Phát triển mạng lưới, đổi mới công nghệ theo hướng số hóa và tự động hóa, thực hiện hạch toán kinh doanh xhcn (1986-1990)

Sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu do các Đại hội Đảng đề ra, ngành Bưu điện kiên cường phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt trở ngại, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng XHCN

Xem tiếp  

Củng cố, cải tạo và khai thác tiềm năng hiện có của mạng lưới, xây dựng những công trình thông tin hiện đại, tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng thông tin (1981-1985)

Kết thúc kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1976-1980), ngành Bưu điện đã đạt được một số kết quả nhất định, mạng lưới thông tin được củng cố, cải tạo, mở rộng và hiện đại hóa một bước...

Xem tiếp  

Kiện toàn tổ chức, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước nâng cao chất lượng mạng lưới thông tin bưu điện, phục vụ xây dựng đất nước và chiến đấu bảo vệ tổ quốc (1976-1980)

Thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ cách mạng tháng Tám, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta độc lập, thống nhất và đưa cả nước tiến lên CNXH

Xem tiếp  

Tiếp quản tổ chức và mạng lưới bưu điện ngụy phía nam; thống nhất tổ chức giao bưu và thông tin miền (b2), cải tạo phát triển mạng lưới, thống nhất toàn ngành bưu điện toàn quốc (1975-1976)

Thắng lợi oanh liệt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Đất nước độc lập, thống nhất, bước vào thời kỳ mới. Việc bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ TW Đảng, Nhà nước chỉ đạo công cuộc củng cố các vùng mới giải phóng, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước phồn vinh và phục vụ các nhu cầu về giao lưu tình cảm của nhân dân đặt ra cho ngành Bưu điện những yêu cầu mới

Xem tiếp  

Xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin vô tuyến điện ở nam bộ và khu vi phục vụ chiến đấu chống mỹ, giải phóng đất nước (1954-1975)

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, lực lượng thông tin VT Đ kháng chiến chống Pháp ở miền Nam chuyển quân tập kết. Để tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh trong giai đoạn mới, các cấp ủy Đảng xứ ủy Nam Bộ đến các Liên Tỉnh ủy và Tỉnh ủy đã bí mật gài lại một bộ phận điện đài cùng cán bộ chuyên môn để sử dụng khi cần thiết. Tại các vùng miền Đông, Trung và Tây Nam Bộ cán bộ được điều lắng, gài lại báo vụ cơ công và xây dựng các đài Xứ ủy hoạt động bí mật trong lòng địch

Xem tiếp  

Các giai đoạn phát triển thông tin

Từ thời nguyên thủy, “tiếng hú” là những tín hiệu thông tin đầu tiên nhằm báo tin cho nhau giữa con người. Nó là phương tiện truyền báo để con người liên kết nhau lại tạo sức mạnh của cộng đồng bảo đảm cho cuộc sống săn bắt, hái lượm và chống đỡ với thiên nhiên còn hoang dã, dữ dội và khắc nghiệt.

Xem tiếp