Ngày đăng: 18/05/2022

Nhằm thu hút, động viên các cá nhân, tập thể tích cực nghiên cứu sáng tạo, đề xuất các ý tưởng và giải pháp thiết thực góp phần cải thiện năng suất, hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị, ngày 14/5/2022, VNPT địa bàn Quảng Trị đã tổ chức ngày sáng... Xem tiếp...