Truyền thống ngành

Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

Các loại tổng đài và các loại máy thu phát VTĐ

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các loại tổng đài đã đảm bảo TTLL phục vụ nhiều chiến dịch lớn diễn ra trên khắp các tỉnh trong cả nước. Trong các chiến dịch, mặc dù địch dùng máy bay ném bom, bắn phá và rải mìn làm đường dây liên lạc liên tục bị đứt...

Xem tiếp  

Các loại dụng cụ phục vụ công tác giao bưu vận

Được sự quan tâm của Lãnh đạo ngành, các giao thông viên đã có những bộ trang phục, những dụng cụ thiết yếu phục vụ cho công tác giao liên trong điều kiện hết sức khó khăn về địa hình hiểm trở và sự khắc nghiệt của thời tiết vùng rừng núi để hoàn thành nhiệm vụ.

Xem tiếp  

Các loại điện thoại của bưu điện Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến

Ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, mạng thông tin hữu tuyến điện được chú trọng mở rộng từ khu vực căn cứ TW Cục đến một số tỉnh. Khi đó, các loại máy điện thoại do Trung Quốc viện trợ....

Xem tiếp  

Bề dày thành tích

Những phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước tặng CBCNV ngành Bưu điện giai đoạn 1976 – 2000

Xem tiếp  

Tăng cường hiện đại hóa mạng lưới thông tin bưu điện, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của toàn xã hội (1991-1995)

Đại hội Đảng lần thứ 7 đã chỉ ra định hướng lớn cho ngành Bưu điện ”Phát triển kết cấu hạ tầng, sớm khắc phục tình trạng xuống cấp, mở rộng và hiện đại hóa có trọng điểm mạng lưới giao thông vận tải…

Xem tiếp  

Phát triển mạng lưới, đổi mới công nghệ theo hướng số hóa và tự động hóa, thực hiện hạch toán kinh doanh xhcn (1986-1990)

Sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu do các Đại hội Đảng đề ra, ngành Bưu điện kiên cường phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt trở ngại, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng XHCN

Xem tiếp  

Củng cố, cải tạo và khai thác tiềm năng hiện có của mạng lưới, xây dựng những công trình thông tin hiện đại, tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng thông tin (1981-1985)

Kết thúc kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1976-1980), ngành Bưu điện đã đạt được một số kết quả nhất định, mạng lưới thông tin được củng cố, cải tạo, mở rộng và hiện đại hóa một bước...

Xem tiếp